Uitgangspunten Aalsmeer Waterfront

Bij het bedenken van oplossingen voor het Waterfront geldt een aantal uitgangspunten:

Recreatie en toerisme:

De plannen worden ontwikkeld in nauw overleg met recreatieondernemers, recreanten en omwonenden en de waterbeheerder. De ontwikkeling is gericht op het versterken en uitbreiden van kleinschalige, lokale en regionale oeverrecreatie. Hierdoor wordt het gebied nog aantrekkelijker voor bezoekers. Hierbij kan gedacht worden aan een versterking van de recreatieve beleving van de Westeinderplassen door de ontwikkeling van een wandelboulevard met extra voorzieningen zoals een toiletgebouw.

Bereikbaarheid en verkeer:

Het gebied moet vooral aantrekkelijk worden voor voetgangers en fietsers zodat de  parkeerdruk in de aanliggende wijken niet toeneemt. Wellicht moet de bestaande parkeervoorziening op het surfeiland worden uitgebreid of beter worden benut. Er moet in ieder geval veel aandacht zijn voor fietsparkeren (wellicht met elektrisch opladen).

De Kudelstaartseweg blijft een belangrijke verbinding voor autoverkeer maar kan wellicht een andere, vriendelijkere uitstraling krijgen. Vrijliggende fietspaden langs de weg zijn hierbij een randvoorwaarde.

Aalsmeer Waterfront

Water

Het Hoogheemraadschap van Rijnland stelt in verband met de waterveiligheid een aantal eisen aan de dijkverbetering langs de Westeinderplassen. Hierbij is het opspattend water bij storm een belangrijk aandachtspunt. Ook de kwaliteit van het zwemwater heeft alle aandacht (voorkomen van blauwalg).

Groen

Het is belangrijk dat het Waterfront en het bestaande Surfeiland een groene uitstraling behoudt. Parkeervoorzieningen kunnen met behulp van groen landschappelijk worden ingepast. Bomen kunnen voor schaduw zorgen, waarbij het behouden van zicht op het water een belangrijk aandachtspunt is. Bloemenrijk gras en mooie ligweides bij het strand verdienen de voorkeur.