Het participatietraject tot nu toe

Het ontwerp voor het waterfront komt tot stand in nauw overleg met de toekomstige gebruikers en omwonenden van het plan. De voorkeursvariant van het schetsontwerp dat door het gemeentebestuur is vastgesteld is het resultaat van intensief overleg. Hier onder vindt u een verslag van de participatie tot nu toe.

BEACH EVENT

Op woensdag 29 augustus 2018 werd er op het Surfeiland een beach event gehouden. Tijdens deze middag hebben wij zo veel mogelijk mensen gesproken over hun ideeën. We hebben de aanwezigen verder uitleg gegeven over het gehele participatieproject van Aalsmeer Waterfront.

Men kon ook direct een formulier invullen waarin diverse vragen stonden over het project. De vragen en opmerkingen die we kregen zijn meegenomen in het geheel.

Aalsmeer Waterfront App

De Swipocratie App

Via de app Swipocratie  konden Aalsmeerders hun stem uiten. Je kreeg verschillende beelden te zien en door naar links of naar rechts te ‘swipen’ gaf je aan welke afbeelding jouw voorkeur heeft. En dat werd ontzettend vaak gedaan. Ruim 700 Aalsmeerders hebben via deze app laten weten wat ze graag met het nieuwe Aalsmeer Waterfront willen. Fijn dat er zoveel mensen mee willen denken!

Resultaten Swipocratie app

Social Media

Via Facebook en Instagram werden Aalsmeerders geïnformeerd over het nieuwe project Aalsmeer Waterfront. Er werden campagnes opgezet om ervoor te zorgen dat iedere Aalsmeerder op de hoogte was dat ze mee konden denken. In de weken voorafgaand aan de ontwerpsessie in het Raadshuis is er geprobeerd om iedereen bij dit project te betrekken. Meer dan 12.000 mensen hebben de berichten op hun social media kanalen voorbij zien komen.

Alle opmerkingen en reacties die we kregen onder onze berichten werden meegenomen om de ideeën vorm te geven.

Ontwerpsessie op het Raadshuis

Als vervolg op het Beach Event van 29 augustus 2018 zijn we samen met jullie aan de slag gegaan om plannen te maken voor het Waterfront. Op 24 september 2018 vond er een interactieve ontwerp-sessie plaats op het gemeentehuis. Het doel van de avond was om minimaal drie schetsontwerpen te maken waarin zo veel mogelijk ideeën voor het nieuwe waterfront een plek krijgen.

Op deze avond werden de resultaten gepresenteerd van de Swipocratie app waar ruim 700 Aalsmeerders hun stem hebben laten horen. De resultaten kun je op deze website vinden.

De schetsontwerpen:

Aalsmeer Waterfront: Van idee tot schetsontwerp

IMOSS bureau voor stedebouw heeft op basis van de uitkomsten van het participatietraject drie schetsontwerpen uitgewerkt: een basis model, een plus model en een droom model. In de verschillende schetsvarianten komen zo veel mogelijk van de ideeën uit de werkavond terug. Onderstaand schema geeft een overzicht van de drie modellen. Per model is zichtbaar welke ingrepen worden voorgesteld:

Model  1

De eerste variant is het ‘instapmodel’. In deze variant zijn een beperkt aantal maatregelen opgenomen die het verblijf op het waterfront aangenamer maken. Er wordt een nieuw wandelpad aangelegd over de bestaande waterkering.

Ten noorden van de Watertoren worden de bestaande stortstenen vervangen door een oeverbescherming met een vriendelijkere uitstraling waardoor de verblijfskwaliteit verbeterd wordt.

Langs het waterfront worden voorzieningen toegevoegd zoals een openbaar toilet, buitendouche en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Er worden nieuwe bomen toegevoegd voor schaduw en steigers voor sloepen.

Aalsmeer Waterfront Vogelvlucht-model-1

Model 2

In het tweede model worden, naast alle maatregelen uit model 1, aanvullende voorzieningen aangebracht. Zo wordt langs de gehele lengte van het Waterfront, met uitzondering van een klein stuk naast de watertoren, een fraaie wandelpromenade aangelegd. Deze wandelpromenade wordt aantrekkelijk vormgegeven met zitplekken, speelvoorzieningen en, waar mogelijk, zwemtrappen en aanlegsteigers.

De omgeving aan de voet van de watertoren wordt bij het Waterfront betrokken door het hek te verwijderen en de vormgeving van de wandelpromenade ook hier door te trekken. Hier kan een aanlegplek voor de rondvaartboot uit Aalsmeer komen.

Het wegprofiel van de Kudelstaartseweg wordt aangepakt door het fietspad aan één kant te leggen en de oversteekplekken voor voetgangers beter te maken. De verbindingen voor wandelaars en fietsers met de achterliggende wijken worden verbeterd.

Aalsmeer Waterfront Vogelvlucht-model-2

Model 3

De derde variant bevat alle maatregelen van model 1 en 2. Daarnaast wordt in dit model  strand groter gemaakt door de bestaande golfbreker te verlengen. Hierdoor ontstaat een groter gebied in de luwte van de wind en golven. Het strand kan daardoor groter worden, zowel aan de zijde van de Kudelstaarse weg als aan de binnenzijde van de golfbreker. Op de punt van de golfbreker komt een aantrekkelijk uitzichtpunt.

Om de vorming van blauwalg tegen te gaan wordt een opening gemaakt in de golfbreker waardoor stroming in het water ontstaat. Via een bruggetje is de golfbreker te bereiken vanaf het bestaande surfeiland.

Aalsmeer Waterfront Vogelvlucht-model-3

Download via onderstaande button de tekeningen van de verschillende varianten.

De tekening is een PDF bestand. Deze kan geopend worden door de gratis PDF reader van Adobe.
Deze vind u hier:
https://get.adobe.com/nl/reader/

Keuze Voorkeursvariant

Naar aanleiding van de drie modellen zijn er bij de gemeente een kleine 50 reacties binnengekomen.

Er zaten complimenten tussen: “er wordt geluisterd naar bewoners”, “goed dat de bevolking mag meedenken”, “modellen voldoen aan grootste deel wensen”. Maar ook bedenkingen: “megalomaan” en “SLS-subsidie voor een racebaan”.

Er is een zekere, maar niet unanieme voorkeur voor het droommodel met de wandelboulevard/-promenade als meest gewenst element. Er worden drie kanttekeningen geplaatst:

  • Met een beperkt aantal parkeerplaatsen wordt de parkeerdruk niet opgelost.
  • Up-graden van de Stommeerweg-Kudelstaartseweg is zeer ongewenst.
  • De privacy van de woning bij de Watertoren komt in het gedrang.

Veel indieners pleiten voor het basismodel, juist omdat daar de Stommeerweg-Kudelstaarseweg ongewijzigd blijft. Zonder die ingreep zou een groot aantal van hen toch voor het droommodel gaan.

Juist hierom (belanghebbenden gehoord hebbende) is als voorkeursvariant het droommodel gekozen met een aanpassing dan wel invulling voor die kanttekeningen.

  • Voor het oplossen van de parkeerdruk wordt niet alleen gesproken met het Flower Art Museum maar wordt ook de mogelijkheid van parkeren op andere locaties dicht bij het Waterfront onderzocht. De eerste verkenningen hiervoor zijn positief.
  • De Stommeerweg-Kudelstaartseweg blijft ongewijzigd; de versmalling en de verkeerslichteninstallatie blijven gehandhaafd. Discussie over een eventuele toekomstige aanpassing wordt meegenomen in het gemeente brede verkeerscirculatieplan. Verbetering van de oversteekbaarheid en verbetering van de verbinding met de wijk blijven onderdeel van het project Waterfront.
  • Eén van de ambities van het Waterfront is de publieke toegankelijkheid van de Watertoren te vergroten. Vanwege de privacy van de bewoner direct ernaast wordt de vlonder om de Watertoren beperkt tot de zuidwestelijke helft.

De brandweerhelling wordt gehandhaafd. De lege trailers kunnen dan op de parkeerplaatsen aan de Zwarteweg. Maar gebruik van deze helling door watersportliefhebbers wordt eigenlijk oogluikend toegestaan. Daarom wordt toch nog gekeken naar alternatieve locaties voor een trailerhelling.

De BBQ’s en de hondenuitlaatplek kennen voor- en tegenstanders.

De watersportvoorzieningen zullen in nauw overleg met de diverse verenigingen verder worden uitgewerkt.

Onderhoud en handhaving tenslotte worden veelvuldig als punt van zorg genoemd. U wordt gedurende het verdere vervolg van dit mooie project op de hoogte gehouden middels deze website. Specifieke stakeholders worden direct benaderd.

Dank voor uw input. Het heeft een mooie variant opgeleverd!