Definitief Ontwerp ‘Aalsmeer Waterfront’ bijna gereed

De plannen voor het Waterfront in Aalsmeer zijn volop in ontwikkeling. Door de gemeenteraad is een voorkeursvariant vastgesteld die nu bij de aannemer in de ontwerpfase zit. Het Definitieve Ontwerp wordt op 17 september in de gemeenteraad besproken. Ondertussen wordt, op verzoek van de gemeenteraad, met omwonenden overlegd over verschillende manieren om parkeerproblemen in de wijk rond het Waterfront te voorkomen. Het front is bedoeld om de beleving van de Westeinderplassen te intensiveren en het aanzicht van de ‘kustlijn’ te verfraaien. Het project komt mede tot stand met 3,2 miljoen euro van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Met de bijdrage van de SLS kunnen aanvullende projectonderdelen gerealiseerd worden zoals de uitbreiding van het surfeiland, de aanleg van een wandelpromenade en het toegankelijker maken van de watertoren.

“Dit zijn plannen met een grote maatschappelijke plus”, laat Joost Wagemakers van SLS in een reactie weten. “Mensen die op een laagdrempelige manier kunnen genieten van de rust en de ruimte die de plassen te bieden hebben, en daarmee de leefbaarheid en sociale cohesie in Aalsmeer vergroten. Daarbij is het project echt in samenspraak met de bevolking tot stand gekomen”.  De SLS wordt gefinancierd door het Rijk, Provincie Noord-Holland en Schiphol en draagt bij aan projecten die de leefbaarheid rond de luchthaven verbeteren of in stand houden. Een vlonder, een buitendouche en barbecueplekken worden ook door de stichting gesubsidieerd.

“Hiermee wordt de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de oevers van de Westeinderplassen verbeterd. We vergroten de mogelijkheden voor waterrecreatie en de mogelijkheden voor niet-seizoensgebonden recreatie in Aalsmeer en mensen kunnen elkaar makkelijker ontmoeten langs de waterlijn”, zegt verantwoordelijk wethouder Bart Kabout. ”Bovendien versterkt het de identiteit van Aalsmeer als ‘bloemendorp aan het water’”. De plannen gaan in totaal zo’n 6 miljoen euro kosten. Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt een deel van de kosten op zich.

‘Aalsmeer Waterfront ‘ is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject. Inwoners en ondernemers zijn vanaf het begin nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Zo zijn wensen van, met name, jonge inwoners door het gebruik van een app in kaart gebracht en is een ‘beachevent’ georganiseerd om plannen te verzamelen. Een openbaar toilet, oplaadpunten voor elektrische fietsen, een kade met wandelpromenade, schaduwplekken met bomen en extra parkeren zijn voorbeelden van plannen en ideeën uit de participatie.

Er zijn ook vragen over de verkeersafwikkeling en de mogelijkheden voor parkeren. Die onderwerpen worden in overleg met de omwonenden onderzocht en waar mogelijk verder uitgewerkt.  “Wij betrekken onze inwoners zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van het Waterfront”, zegt wethouder Kabout. “Alleen op die manier maken we Aalsmeer samen aantrekkelijker en klaar voor de toekomst”.

De plannen gaan na de zomer de benodigde inspraakprocedures doorlopen.

Van Surfeiland naar Waterfront!

Het gemeentebestuur van Aalsmeer heeft op 12 december 2019 de voorkeursvariant vastgesteld. Deze voorkeursvariant dient als referentieontwerp. De aannemer werkt dat uit tot een Definitief Ontwerp.

Vogelvlucht Aalsmeer Waterfront voorkeursvariant

Het Surfeiland in Aalsmeer: een bruisende plek aan de Westeinderplassen. Je kunt er lekker zwemmen, de golven trotseren op je windsurfplank, relaxen op het strand of wandelen langs het water. Het strand ligt vlak bij het centrum van Aalsmeer en is vanuit de verschillende woonwijken goed te bereiken. Op een mooie, zomerse dag zijn er dan ook veel mensen op het strand.

Aalsmeer Waterfront
Aalsmeer Waterfront

Dan kan het gebeuren dat er geen plekje vrij meer is op het strand of dat je favoriete picknickbank al bezet is. En de Kudelstaartseweg oversteken gaat ook niet altijd even lekker, want zebrapaden zijn er eigenlijk niet. Laat staan dat je je fiets kwijt kunt. Tja, daar sta je dan!

De gemeente Aalsmeer houdt zijn ogen goed open en ziet dat het Surfstrand populair is, maar een écht ‘Waterfront’ is er nog niet. Daarom gaat de gemeente Aalsmeer, met steun van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS), aan de slag met de oever ten zuiden van de Watertoren.

Aalsmeer Waterfront

Wat is Aalsmeer Waterfront?

De gemeente heeft de ambitie om Aalsmeer ‘een gezicht aan het water’ te geven door een aantrekkelijk Waterfront neer te zetten. Deze ambitie is vastgelegd in de Gebiedsvisie Aalsmeer 2020 met een bijbehorend uitvoeringsprogramma en een van de uitgangspunten in de Agenda recreatie en toerisme, die de raad in september 2016 heeft vastgesteld.

Hoofdelementen van het Waterfront:

De bestaande kwaliteiten van het huidige Surfstrand blijven behouden en de gebruiksmogelijkheden van het Waterfront als geheel worden vergroot, zodat het een aantrekkelijk gebied wordt waar inwoners en bezoekers op een prettige manier kunnen verblijven en recreëren.

De pier van het surfeiland wordt verlengd. Met extra zand aan de westzijde van de pier en er tegenover aan de vaste wal wordt het strand drie keer zo groot. De pier krijgt een doorsteek om de watercirculatie te bevorderen. Dit vermindert de algengroei.

Waarom

Het dorp Aalsmeer is van oudsher nauw verbonden met het water. De Westeinderplassen zijn een waardevol gebied, zowel voor de leefkwaliteit van Aalsmeer als voor de toeristisch-economische ontwikkeling van de omgeving. Ze maken Aalsmeer uniek.

Het hele jaar door

Om de relatie met het water te verbeteren is de ontwikkeling van een Waterfront van belang. Wanneer er meer gebruiksmogelijkheden komen, kunnen meer mensen van het Waterfront genieten. De gebruiksmogelijkheden zijn nu grotendeels beperkt tot de zomermaanden. Met de geplande maatregelen wordt het Waterfront het hele jaar door aantrekkelijk voor de inwoners van Aalsmeer.

Planning van het project

Besluitvorming

De gemeenteraad heeft op 12 december 2019 de voorkeursvariant vastgesteld.

Vergunningen

Omdat onderdelen van het plan strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan, is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente op basis van de voorkeursvariant. Naast de nodige onderzoeken hoort hier een ruimtelijke onderbouwing bij. Die onderzoeken gaan onder andere over de luchtkwaliteit, de bodemkwaliteit, parkeerdruk, stikstof, geluid en ecologie. De gemeente beoordeelt die onderzoeken en die onderbouwing. Is dat in orde dan wordt een ontwerpvergunning aan het bestuur voorgelegd. Stemt het bestuur in dan wordt de ontwerpvergunning gepubliceerd. Belanghebbenden hebben dan 6 weken de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. De beantwoording van die zienswijzen en de eventuele aangepaste stukken worden samen met de vergunning wederom aan het bestuur voorgelegd. De verleende vergunning wordt dan wederom 6 weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen in die periode beroep aantekenen. Gaat alles goed dan is deze vergunning er in het derde kwartaal van 2020.

Definitief Ontwerp

In de tussentijd gaat de aannemer het referentieontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp wordt aan het bestuur voorgelegd. De aannemer kan daarna een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw bij de gemeente en een watervergunning ook ten behoeve van de bouw bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Bij deze trajecten hoort ook een ter inzagelegging. Ook hier kunnen belanghebbenden dan weer een zienswijze indienen eventueel gevolgd door een beroep. Deze trajecten moeten in het vierde kwartaal van 2020 afgerond zijn. Dan kan de schop voor eind dit jaar de grond in.

Realisatie

De aannemer heeft dan 6 maanden de tijd om het werk te realiseren, zodat de inwoners van Aalsmeer in het seizoen 2021 van het Waterfront kunnen genieten.

Aalsmeer Waterfront
Aalsmeer Waterfront
Aalsmeer Waterfront

Contact Gemeente Aalsmeer, Algemeen nummer: 020 – 5 40 49 11.