De werkzaamheden aan ‘Waterfront Aalsmeer’ vorderen.

De werkzaamheden aan het Waterfront van Aalsmeer vorderen. De landuitbreiding wordt overal ‘boven water’ gebracht. Meer dan de helft van het aan te voeren zand, is geleverd. Ook wordt de oeverbescherming verwijderd en zijn we gestart met het aanbrengen van verticale drainage. Er wordt een tijdelijke oeverbescherming aangebracht, zodat de oever tijdens de consolidatieperiode ook beschermd is.

Nadat de verticale drainage is aangebracht, wordt de resterende voorbelasting aangebracht, inclusief de tijdelijke overhoogte. Hierna volgt de voorbelasting periode waarin de zetting wordt gemonitord.

Trillingen

In de afgelopen weken zijn meerdere klachten binnengekomen over trillingen in woningen. Nadat de klachten bij ons bekend zijn geworden, hebben wij de graafmachine op het land direct stilgezet totdat er bouwkundige opnames aan betreffende woningen zijn uitgevoerd en trillingsmeters zijn geplaatst om de trillingen in het vervolg te monitoren. Vanaf deze week, 25 januari, zijn de werkzaamheden aan de Noordzijde hervat. De werkzaamheden vinden overdag plaats tussen 7:00 en 17:00 uur. Incidenteel kunnen de werkzaamheden tot 19:00 uur duren.

Volgende fase

Na de voorbelasting periode begint de volgende fase van het project. De eerste activiteiten van de inrichtingswerkzaamheden vinden dan plaats: De aanleg van de nieuwe steigers en vlonders waarbij gestart wordt met het aanbrengen van de funderingspalen. Deze werkzaamheden starten eind maart.

Stichting Leefomgeving Schiphol

Het front is bedoeld om de beleving van de Westeinderplassen te intensiveren en het aanzicht van de ‘kustlijn’ te verfraaien. Het project komt mede tot stand met 3,2 miljoen euro van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Met de bijdrage van de SLS kunnen aanvullende projectonderdelen gerealiseerd worden zoals de uitbreiding van het surfeiland, de aanleg van een wandelpromenade en het toegankelijker maken van de watertoren.

“Dit zijn plannen met een grote maatschappelijke plus”, laat Joost Wagemakers van SLS in een reactie weten. “Mensen die op een laagdrempelige manier kunnen genieten van de rust en de ruimte die de plassen te bieden hebben, en daarmee de leefbaarheid en sociale cohesie in Aalsmeer vergroten. Daarbij is het project echt in samenspraak met de bevolking tot stand gekomen”.  De SLS wordt gefinancierd door het Rijk, Provincie Noord-Holland en Schiphol en draagt bij aan projecten die de leefbaarheid rond de luchthaven verbeteren of in stand houden. Een vlonder, een buitendouche en barbecueplekken worden ook door de stichting gesubsidieerd.

“Hiermee wordt de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de oevers van de Westeinderplassen verbeterd. We vergroten de mogelijkheden voor waterrecreatie en de mogelijkheden voor niet-seizoensgebonden recreatie in Aalsmeer en mensen kunnen elkaar makkelijker ontmoeten langs de waterlijn”, zegt verantwoordelijk wethouder Bart Kabout. ”Bovendien versterkt het de identiteit van Aalsmeer als ‘bloemendorp aan het water’”. De plannen gaan in totaal zo’n 6 miljoen euro kosten. Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt een deel van de kosten op zich.

‘Aalsmeer Waterfront ‘ is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject. Inwoners en ondernemers zijn vanaf het begin nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Zo zijn wensen van, met name, jonge inwoners door het gebruik van een app in kaart gebracht en is een ‘beachevent’ georganiseerd om plannen te verzamelen. Een openbaar toilet, oplaadpunten voor elektrische fietsen, een kade met wandelpromenade, schaduwplekken met bomen en extra parkeren zijn voorbeelden van plannen en ideeën uit de participatie.

Er zijn ook vragen over de verkeersafwikkeling en de mogelijkheden voor parkeren. Die onderwerpen worden in overleg met de omwonenden onderzocht en waar mogelijk verder uitgewerkt.  “Wij betrekken onze inwoners zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van het Waterfront”, zegt wethouder Kabout. “Alleen op die manier maken we Aalsmeer samen aantrekkelijker en klaar voor de toekomst”.

Van Surfeiland naar Waterfront!

Het gemeentebestuur van Aalsmeer heeft op 12 december 2019 de voorkeursvariant vastgesteld. Deze voorkeursvariant diende als referentieontwerp. Inmiddels heeft de aannemer de voorkeursvariant uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp dat is vastgesteld in het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad beslist op 17 september over de plannen.

Het Surfeiland in Aalsmeer: een bruisende plek aan de Westeinderplassen. Je kunt er lekker zwemmen, de golven trotseren op je windsurfplank, relaxen op het strand of wandelen langs het water. Het strand ligt vlak bij het centrum van Aalsmeer en is vanuit de verschillende woonwijken goed te bereiken. Op een mooie, zomerse dag zijn er dan ook veel mensen op het strand.

Aalsmeer Waterfront
Aalsmeer Waterfront

Dan kan het gebeuren dat er geen plekje vrij meer is op het strand of dat je favoriete picknickbank al bezet is. En de Kudelstaartseweg oversteken gaat ook niet altijd even lekker, want zebrapaden zijn er eigenlijk niet. Laat staan dat je je fiets kwijt kunt. Tja, daar sta je dan!

De gemeente Aalsmeer houdt zijn ogen goed open en ziet dat het Surfstrand populair is, maar een écht ‘Waterfront’ is er nog niet. Daarom gaat de gemeente Aalsmeer, met steun van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS), aan de slag met de oever ten zuiden van de Watertoren.

Aalsmeer Waterfront

Wat is Aalsmeer Waterfront?

De gemeente heeft de ambitie om Aalsmeer ‘een gezicht aan het water’ te geven door een aantrekkelijk Waterfront neer te zetten. Deze ambitie is vastgelegd in de Gebiedsvisie Aalsmeer 2020 met een bijbehorend uitvoeringsprogramma en een van de uitgangspunten in de Agenda recreatie en toerisme, die de raad in september 2016 heeft vastgesteld.

Hoofdelementen van het Waterfront:

De bestaande kwaliteiten van het huidige Surfstrand blijven behouden en de gebruiksmogelijkheden van het Waterfront als geheel worden vergroot, zodat het een aantrekkelijk gebied wordt waar inwoners en bezoekers op een prettige manier kunnen verblijven en recreëren.

De pier van het surfeiland wordt verlengd. Met extra zand aan de westzijde van de pier en er tegenover aan de vaste wal wordt het strand drie keer zo groot. De pier krijgt een doorsteek om de watercirculatie te bevorderen. Dit vermindert de algengroei.

Waarom

Het dorp Aalsmeer is van oudsher nauw verbonden met het water. De Westeinderplassen zijn een waardevol gebied, zowel voor de leefkwaliteit van Aalsmeer als voor de toeristisch-economische ontwikkeling van de omgeving. Ze maken Aalsmeer uniek.

Het hele jaar door

Om de relatie met het water te verbeteren is de ontwikkeling van een Waterfront van belang. Wanneer er meer gebruiksmogelijkheden komen, kunnen meer mensen van het Waterfront genieten. De gebruiksmogelijkheden zijn nu grotendeels beperkt tot de zomermaanden. Met de geplande maatregelen wordt het Waterfront het hele jaar door aantrekkelijk voor de inwoners van Aalsmeer.

Planning van het project

Besluitvorming

De gemeenteraad heeft op 12 december 2019 de voorkeursvariant vastgesteld.

Vergunningen

Omdat onderdelen van het plan strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan, is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente op basis van de voorkeursvariant. Naast de nodige onderzoeken hoort hier een ruimtelijke onderbouwing bij. Die onderzoeken gaan onder andere over de luchtkwaliteit, de bodemkwaliteit, parkeerdruk, stikstof, geluid en ecologie. De gemeente heeft die onderzoeken en onderbouwing beoordeeld en ermee ingestemd. De ontwerpvergunning is gepubliceerd en belanghebbenden hebben 6 weken de tijd gehad om hun zienswijze kenbaar te maken. De Nota van Beantwoording van de zienswijzen gaf het college geen aanleiding de plannen te wijzigen, er is door het college dan ook een Verklaring van Geen Bedenkingen afgegeven. Op 1 september 2020 kunnen belanghebbenden inspreken tijdens de commissievergadering en op 17 september 2020 beslist de gemeenteraad over de omgevingsvergunning en de Verklaring van geen Bedenkingen bij het Definitieve Ontwerp. De, eventueel aangepaste, stukken worden dan vanaf 18 september wederom 6 weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen in die periode beroep aantekenen. Gaat alles goed dan is deze vergunning er in het vierde kwartaal van 2020.

Definitief Ontwerp

In de tussentijd heeft de aannemer het referentieontwerp dus uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Dit Definitieve Ontwerp is inmiddels aan het bestuur voorgelegd en vastgesteld.  Na het raadsbesluit van 17 september dient de aannemer, voor de onderdelen die volgens de raad geen aanpassing behoeven, een aanvraag in voor een omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw en een watervergunning, ook ten behoeve van de bouw, bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Bij deze trajecten hoort ook een ter inzagelegging. Ook hier kunnen belanghebbenden dan weer een zienswijze indienen eventueel gevolgd door een beroep. Deze trajecten moeten in het vierde kwartaal van 2020 afgerond zijn. Dan kan de schop voor eind dit jaar de grond in.

Realisatie

De aannemer heeft dan 6 maanden de tijd om het werk te realiseren, zodat de inwoners van Aalsmeer in het seizoen 2021 van het Waterfront kunnen genieten.

De stukken betreffende het Waterfront zijn te lezen via deze link: Aalsmeer Waterfront Commissie 1 september 2020

Aalsmeer Waterfront
Aalsmeer Waterfront
Aalsmeer Waterfront

Contact Gemeente Aalsmeer, Algemeen nummer: 020 – 5 40 49 11.